Жаңалықтар

Мәңгілік Ел мұраты және Ер Жәнібек

 АҚПАРАТ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

 

Ер Жәнібек атындағы қоры 2014 жылдың 19 маусым күні Қазақ елін Жоңғар шапқыншылығынан қорғауға аса үлкен еңбек еткен Абылай ханның бас батырларының бірі, әрі бірегейі болған Бердәулетұлы Ер Жәнібектің 300 жылдық мерей тойына орай «Мәңгілік Ел мұраты және Ер Жәнібек » атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізуді жоспарлап отыр. Еліміздегі, сондай-ақ таяу және алыс шетелдегі белгілі маман тарихшылар қатысатын осы конференцияның жұмыс барысында төмендегі мәселелер талқыланады:

– Жоңғар шапқыншылығының себептері мен салдары;

– XVII-XVIII ғасырдағы Орталық және Орта Азия халықтарының саяси ахуалы;

–  Ер Жәнібек өмірі мен ерліктері.

 

МАҚАЛАЛАРДЫ ТАПСЫРУ МЕРЗІМІ – 2014 жылдың 01 маусымына дейін мына мекен-жайға:

010008, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мирзоян көшесі 2

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Ұйымдастыру комитеті

Байланыс телефоны және факс:

Байланыс телефоны: + 7 701 749 98 42, + 7 775 117 44 86

E-mail: kharjaubay@mail.ru

 

Конференция жұмысына қатысамын деушілер баяндаманы Ұйымдастыру мекен-жайына жіберу керек:

1. Ұсынылған форма бойынша өтініш.

2. Мақала мәтіні 10 бетке дейінгі көлемде 1 интервалмен қағаз және электронды түрде. Шетелдік қатысушылар үшін электрондық хат арқылы бекітілген файлмен жіберуге болады (хат тақырыбында көрсету керек: АЛҒАШҚЫ АВТОРДЫҢ АТЫ-ЖӨНІ – мақала).

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Көлемдері 10 бетке дейін, MS WORD редакторында *.doc, *.rtf. нұсқасындағы мақалалар қабылданады. Файлдың аты алғашқы автордың аты-жөнімен сәйкес келуі керек.

Мәтін шрифті «Times New Roman»  14,  немесе «KZ Times New Roman» 12.

Шектері: жоғарғы – 2, төменгі – 2, сол жағы – 3, оң жағы – 1 см. Аралық интервал – бір.

Интервал арқылы ортада қарамен белгіленген жазба әріптермен – мақала атауы, оң жақта автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, және ұйымның аты, жақша ішінде – қала, мемлекет. Мақалада сілтемелер тік жақшамен қолданылған бетін көрсетіп безендіріледі (мысалы, [1, 17-б.]). Қолданылған әдебиеттер тізімі мақаланың соңында көрсетіледі. Сөйлем соңында нүкте сілтеме жақшасынан кейін қойылады.

Кестенің терілуі үшін MS WORD редакторы қолданылады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақала соңында беріледі (нөмірлеу нүктесіз).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАҚАЛАНЫ БЕЗЕНДІРУ ҮЛГІСІ

 

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы және Отан тарихын зерттеу міндеттері

Нұрымбетова К.Қ.

тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты

(Алматы, Қазақстан)

            Мәтін, мәтін, мәтін [1, 17-б.]. Мәтін …. мәтін [2, 25-б.].

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­________________

 

1. Нұрымбетова К.Қ. Тәуелсіз Қазақстандағы репатриация мәселелері: тарихи талдау (1991-2008 жж.).  – Алматы: Нұрай Принт Сервис, 2011. – 128б.

2. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы // Казахстанская правда. – 2003. – 10 декабря.

3.Адам құқығы жөніндегі комиссия жұмысы (электрондық ресурс) // http://www.inform.kz/kaz/article/2323629 сайты (сайтқа алған күні: 18.03.2013.)

 

 

 

 

«Мәңгілік Ел мұраты және Ер Жәнібек атты» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға

ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШ

 

Аты-жөні (толық) ______________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі (ғылыми атағы): _______________________________________________

Лауазымы: ___________________________________________________________________

Ұйымның толық атауы: _________________________________________________________

Байланыс телефоны: ___________________________________________________________

Автордың адресі:______________________________________________________________

Факс, E-mail __________________________________________________________________

Мақалаға қысқаша аннотация, тақырыбы:__________________________________________

Қонақ үй қажеттілігі:___________________________________________________________

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 

19 июня 2014 года Фонд имени Ер Жәнібек планирует провести научно-практическую конференцию “Цель Вечного Народа и Ер Жанибек” посвященную 300-летию Бердәулетұлы Ер Жәнибек, один из главных батыров Абылай хана сыгравший огромную роль в защите Казахского народа от Джунгарского нашествия. В этой конференции где будут участвовать известные местные специалисты-историки  а также из ближнего и дальнего зарубежья планируются обсуждения на такие проблемы:

– Причины и следствия Джунгарского нашествия

– Политическое состояние в XVII-XVIIIвв. народов Срединной и Средней Азии;

– Жизнь и подвиги Ер Жәнібек

СРОК СДАЧИ ТЕКСТА СТАТЕЙ – до 01 июня 2014 г., на следующий адрес:

010008,  Республика Казахстан, г.Астана, ул.Мирзоян 2.

Оргкомитет, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Контактные телефоны, факс:

Тел.: + 7 701 749 98 42, + 7 775 117 44 86

E-mail: kharjaubay@mail.ru

 

Для участия в работе Конференции необходимо прислать на адрес Оргкомитета Заявку и текст статьи:

1.Заявка, заполненная по форме (см. ниже);

2.Текст статьи в распечатанном и электронном виде в объеме до 10 стр., интервал – 1. Зарубежным и иногородним участникам текст статьи можно выслать в электронном варианте в форме прикрепленного файла (наименование файла: ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПЕРВОГО АВТОРА –статья).

Рабочие языки Конференции: казахский, русский, английский.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

Объем до 16 стр., редактор MS WORD, версии*.doc, *.rtf.

Название файла должно начинаться фамилией первого автора статьи.

Шрифт«Times New Roman», кегль 14; или «KZ Times New Roman», кегль 12.

Поля: сверху – 2, снизу – 2, слева – 3, справа – 1 см.; интервал – 1.

Название статьи – строчными буквами, полужирным, посередине страницы. Через интервал, справа, фамилия и инициалы автора, научная степень, научное звание, наименование организации (в скобках: название города, страны).

Сноски на использованную литературу давать в тексте статьи, по ходу цитирования [10, с. 251]. Таблицы следует дать в редакторе MSWORD. Список использованной литературы дается в конце статьи (нумерация без точек).

 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЬИ

 

 

Национальная идея «Вечный Народ» и задачи изучения Отечественной истории.

Нурумбетова К. К.

канд. ист. наук, доцент,

Институт истории и этнологии им. Ш. Ш. Уалиханова

(г. Алматы, Казахстан)

Текст… [1, с. 17]. Текст… [2, с. 25].

 

Литература:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­________________

 

1. Нұрымбетова К.Қ. Тәуелсіз Қазақстандағы репатриация мәселелері: тарихи талдау (1991-2008 жж.).  – Алматы: Нұрай Принт Сервис, 2011. – 128 б.

2. Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы // Казахстанская правда. – 2003. – 10 декабря.

3.  Адам құқығы жөніндегі комиссия жұмысы (электрондық ресурс) // http://www.inform.kz/kaz/article/2323629 сайты (сайтқа алған күні: 18.03.2013.)

 

 

 

Заявка участника

Международной научно-практической конференции «Цель Вечного Народа и Ер Жанибек».

 

 

ФИО (полностью)

_____________________________________________________________________

Ученая степень (ученое звание):

__________________________________________________________

Должность: __________________________________________________________________________

Полное название организации:

___________________________________________________________

Контактный телефон:

___________________________________________________________________

Адрес автора:_________________________________________________________________________

Факс, E-mail

__________________________________________________________________________

Краткая аннотация

статьи:_______________________________________________________________

Необходимость гостиницы:__________________________________________________________

 

Теги: , , , , ,

Пікір жазу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

*